QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

{jlexcomment:on}

Syftet är att få in förnuftigt folk i riksdagen och de ska vara patrioter. Det är bristvara. Det har det varit de senaste fyra mandatperioderna då det blivit sämre för den svenska urbefolkningen hur man än mäter. Vi är nu andra klassens medborgare i vårt eget land.

Maktväxlingar, att partier försvinner och att nya bildas är indikationer på en effektivt fungerande demokrati. Har Sverige det? Varför blir Sverige allt sämre? Fråga dig vad drivkrafterna kan vara? Det är inte partier som sköter landet, Sverige. Det är partier, vars politiker vegeterar på Sverige. Statsvetenskapen framhåller ofta att nya ledamöter sällan har hunnit med att få bankkonton i schweiziska banker.

Syftet är att genom direktdemokrati neutralisera två starka lobbygrupper som har svängdörrar till våra åtta partier i riksdagen, Muslimska brödraskapets och det Internationella finanskapitalet. Det sker genom att Nix to the Six är uppdelad i patriotiska riksdagslobbygrupper, som kallas fokuspartier och du kan nu  gå med i en sådan lobbygrupp/sådant fokusparti. Och varför ska du det?

Svaret är direktdemokrati. Genom interna omröstningar inom fokuspartierna kan deras medlemmar besluta hur Nix to the Six-riksdagsmännen ska rösta i riksdagen i viktiga frågor varje dag under nästa mandatperiod, alltså under fyra år. Din röst i fokuspartiets interna röstningar får genomslag i röstningarna i riksdagen. Med Nix to the Six blir det folkets styre på riktigt!

Det blir mindre tid för våra riksdagsmän att umgås med Muslimska brödraskapets och det Internationella finanskapitalets lobbyister om de måste argumentera för sina förslag utåt för att få igenom sina förslag i riksdagen. De kan få folkets röst bara om de övertygar med tunga argument. Det blir en politikens retoriska renässans, mer fri från smutsiga personangrepp.

Detta om de två syftena, att få in förnuftiga patrioter i riksdagen och neutralisera de två lobbygrupperna Muslimska brödraskapets och det Internationella finanskapitalet genom direktdemokrati. Balanseras dessa lobbygrupper bort blir deras benägenhet att fylla på bankkonton i Schweiz mindre och korruptionen minskar. Minns du att i en fred 1809 köpte Ryssland Finland av Sverige genom korrupta politiker och tjänstemän - till en chockad nations stora ruelse? Är det annorlunda nu? Nu gäller det vårt land, moderlandet Sverige.

Hindren att nå riksdagen är tre:

  • spärren på fyra procent
  • arbetsbördan att starta och driva nya partier
  • finansieringen av en valrörelse, att skrapa ihop cirka två miljoner kronor.

Nix to the Six-portalen är en administrativ verktygslåda som effektivt hanterar de tre hindren.

I portalen finns ett växande antal fokuspartier fram till valdagen den 11 september, som vart och ett har en egen webbplats. Spärren till riksdagen klaras genom teknisk valsamverkan mellan fokuspartierna. Alltså bildas det och tillkommer fokuspartier efterhand. Det framgår hur du tillsammans med andra kan bilda fokuspartier. Det är du, som väljare, som är demokratin i Sverige! Det är du som har ansvaret för Sverige, inte riksdagsmännen. De utför det du röstar på. Vill du annorlunda måste du välja annorlunda.

Fokuspartiernas medlemsregister innehåller AI (artificiell intelligens) som du använder för att skapa partiledningar för de fem fokuspartier vi börjar med och de som tillkommer senare. Det ryms upptill tolv på portalen. Kravet är att varje fokusparti har en och endast en fokusfråga med bäring på ett viktigt samhällsproblem. I övriga ärenden i riksdagen under kommande mandatperiod erbjuds du direktdemokrati genom interna röstningar. När demokratin flyttar upp på nätet – i trygghet från nuvarande maktpartier och andra hot – öppnas nya demokratiska möjligheter. Du tar tillvara på dem som god patriot och räddar Sverige till fromma för dina barn och barnbarn och deras framtid i Sverige. Det är ju dem som politiken gäller.

Ett av de fem fokuspartierna är Invandringsassimilation. Det har som mål att reglera invandringstakten så att den understiger assimilationstakten och problemen minskar i diaspororna. Första åtgärd är ett mångårigt invandringsstopp för grupper med låg spontan assimileringsbenägenhet. Men takten i assimileringen kan också ökas. Den ekonomiska lärobokens enhetsskatt per invånare införs. Den har detta syfte. En skatt som inte är inkomstgraderad skapar de bästa incitamenten för alla invånare att dagligen gå till arbete eller utbildning. Den som inte arbetar och betalar den skatten ska heller inte ha full tillgång till de offentliga tjänsterna i samhällskontraktet. Ett begränsat uppfyllande av skyldigheter leder till motsvarande begränsningar i rättigheterna.

Så byggdes Sverige en gång, enligt bibelns andra Galaterbrev, ”Den som inte arbetar ska heller inte äta”. Bidrag drar till sig ekonomiska ”free riders” och skatter tvingar bort dem. Det sköter marknadskrafterna om tillsammans med en i Sverige ännu okorrumperad skatteförvaltning.

Fanns den skatten idag skulle den genomsnittliga invånaren betalar cirka 500 kronor i skatt per dag, 5 dagar i veckan under 42 veckor per år och betalar därmed sin del av alla tjänsterna i samhällskontraktet. Det blir en skattesänkning för flertalet och en skattehöjning för många invandrare, som väljer att vara kvar i Sverige. Det finns en video om det.

Ett annat av de fem fokuspartierna är Ja till kärnkraft. Det sägs att ingen vill finansiera en kärnkraftsutbyggnad. Det är en felsyn. Produktion och distribution av elektricitet är en offentlig verksamhet redan i den andra pelaren av sex i samhällskontraktet. Den har rubriken ”Stora projekt”. Du har här en bild av samhällskontraktet:

Här finns projekt som är stora och har sådana investeringsutgifter att det inte finns marknadslösningar för dem. Ingen genomför dem om inte staten engagerar sig genom en myndighet med entydigt ansvar. En sådan myndighet ska återetableras för elförsörjningen. Med elförsörjningen kan man inte leka affär som Miljöpartiet har fått övriga partier att tro.

Det behövs omedelbart elproduktion i södra Sverige. En första åtgärd efter en valseger blir att undersöka om inte tre av de nedlagda kärnreaktorerna kan komma i bruk inom två år, som många experter hävdar är fullt möjligt. Håller du med om det är det här ditt fokusparti, som du ansluter dig till omedelbart. Det sker genom att du proteströstar för det här fokuspartiet, för det är kort om tid till valsedlarna ska tryckas.

Ett annat av de fem fokuspartierna är Nej till vindkraft. Målen är två, att dels införa ett generellt förbud mot framtida byggen av vindkraftverk, dock med en lönsamhetsventil, dels slå vakt om det kommunala vetot när det gäller etablering av vindkraftverk.

Varje verksamhet som producerar och distribuerar elektricitet ska bära alla sina kostnader utan skatter och bidrag och sälja sin el på elbörsen villkorsneutralt i konkurrens med övriga aktörer. Nya producenter anvisas till anslutningspunkter i stomnätet och bygger själva ledningarna dit. Under dessa villkor finns inga lönsamma vindkraftverk. Skulle det vara så gäller en ekonomisk kalkyl som visar det och som Riksrevisionsverket godkänner som korrekt.

Det kommunala vetot behålls. Äger du fast egendom som du inte vill se förlora i värde och finns nära vindkraftverk eller planerade områden för byggen av vindkraftverk är det här fokuspartiet ditt omedelbara val. Du ansluter dig genom att proteströsta för det fokuspartiet.

Ett annat av de fem fokuspartierna är Rättsstaten och vad det är ser du i den första pelaren i bilden om samhällskontraktet ovan. Det finns två samhällsmodeller. Den ena, som finns i de västliga demokratierna benämns rättsstatens samhälle och den andra är klanernas samhälle. Det senare är ett elitstyre byggd på personrelationer och därmed diktatoriskt och kollektivistiskt. Dess värsta form enligt historisk erfarenhet är den kommunistiska utopin och den teokratiska islamiska diktaturen. De två samarbetar och har starka förespråkare i Sverige.

Genom beslutet från 1970-talet om att Sverige ska bli ett land för flera kulturer så är det tänkt att dessa två samhällssystem ska kunna existera fredligt sida vid sida. Detta synsätt har enligt Nix to the Six uppfattning kommit till vägs ände. Hittills har detta enbart lett till ett omvänt apartheidsystem med fascistiska inslag där den svenska urbefolkning i växande grad blir andra klassens medborgare i sitt eget land. Det har skett genom överdrivet välvilliga beslut som gynnat invandring och invandrare i Sveriges riksdag under många mandatperioder.

Målet för fokuspartiet Rättsstaten är därför två, dels att säkra att besluten i riksdagen uppfyller Regeringsformens beredningskrav, dels att det svenska rättssystemet blir så snabbfotat att det kan återta makten från de invandrande klanernas illegala maktutövning.

Det inrättas en Grundlagsdomstol med speciellt befogenheterna att upphäva beslut i Riksdagen som fattats på beslutsunderlag som inte uppfyller grundlagarnas beredningskrav gällande brister i framtidskonsekvenser och ekonomiska underlag. Upphävelsebeslut ansöks av medborgare genom moratorium till Grundlagsdomstolen, som efter prövning kan låta ärendet vila tills folkomröstning eller beredningsmässig rättelse har skett.För att snabbt komma i gång kan Högsta domstolen få fungera som Grundlagsdomstol.

En decentralisering av rättsstaten ökar dess makt och beredskap att svara upp mot dagens snabbfotade klankriminalitet. Varje kommun av våra 290 blir en lokal rättsmyndighet med egen polis, häkte, åklagare, tingsrätt och fängelse.

Fru Svensson, som våldtas en söndag kväll ska inte möta sina våldtäktsmän på gator och torg kommande vecka som är så vanligt idag. Efter läkar- och polisutredningar ska förövarna hämtas in omedelbart och dömas. Allt kan hanteras lokalt snabbt och smidigt så som skedde förr då polisen var en kommunal angelägenhet. Vill du veta mer finns det två videor om Rättsstaten. Den första heter Kampen om rättsstaten och den andra Slår vakt om äganderätten. Den senare bör alla villaägare ta del av.

Ett annat av de fem fokuspartierna är Drivmedelsupproret. Det är ett fokusparti som Nix to the Six har ambitionen att skapa tillsammans med medlemmar ur Facebook-gruppen Bränsleupproret. De har lovats mycket av de åtta traditionella partierna som inte får ”glömmas” bort minuterna efter att vallokalerna stängts på valdagen. Det gäller att vara med in i Riksdagen och bevaka läget. Om hur det sker finns en video som heter Energiminister Peder Blohm Bokenhielm.

Du kommer i gång genom att besöka fokuspartiernas webbplatser och läsa partiprogrammen i högerspalten. Du bestämmer vilken fokusfråga som är viktigast för dig. Du proteströstar för att ge ditt valda fokusparti rätt tyngd i valsamverkan under Nix to the Six-paraplyet. Du går med i fokuspartiet för att kunna utöva direktdemokrati. Du röstar på Nix to the Six i valet den 11 september i din vallokal. Du hittar där den formella valsedeln med partinamnet Nix to the Six. På den finner du namnen på de kandidater från det fokusparti du tidigare valde att proteströsta för och du kryssar ett av dem.

Tack, du som har läst ända hit. I dig har vi Nixare säkert en bundsförvant. Partiportalen är numera uppe. Den är byggd på andra sidan planeten och har kostat drygt en halv miljon som Nixare har insamlat i form av medlemsavgifter och gåvor. Byggt i Sverige skulle den ha kostat mer än två miljoner. Vi Nixare hoppas svenska väljare att hedra alla Nixares försakelser genom att ta seriöst på valet den 11 september.

Du går till vallokalen för valhandlingens innehåll och det har med empati att göra, både huvud och hjärta. Du går inte till vallokalen för att visa omvärlden att Sverige är en demokrati genom högt valdeltagande. Demokrati är mycket mer än det när du äntligen har alternativ. Vilket land vill du ge dina barn och barnbarn i framtiden? En islamisk teokratisk diktatur som Iran idag eller som Sverige såg ut för bara några tiotal år sedan? Det är ditt val! Lägg din röst på Nix to the Six.

Hans Jensevik, ordförande för Nix to the Six.


Den ideella föreningen Nix to the Six har en öppen Facebookgrupp och videor på Youtube. Här finns mer information om den partiportal som håller på att byggas, dvs VRM-systemetDet som publiceras på webbplatsen Nix-to-the-Six.se omfattas av grundlagsskydd. Notera att kommentarsfältet inte omfattas av det skyddet. Det innebär att du som kommenterar är helt och fullt ansvarig för det du skriver – allt för ett trevligt, sakligt och allsidigt åsiktsutbyte.

Skriv din kommentar ...
Avbryt
Du är gäst ( Registrera dig? )
eller kommentera som gäst
Läser in kommentar ... Kommentaren uppdateras efter 00:00.
  • Den här kommmentarenb är inte publicerad.
    Rita Ekholm · 2 månader sedan
    Medlemsansökan misslyckades, betalade den alldeles nyss
    //Rita Ekholm