QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Stadgar för den ideella föreningen ”Nix to the Six”

Stadgar fastställda den 19 november 2019.
Organisationsnummer 802527-3304

§ 1 Firma

Föreningens namn är Nix to the Six. Föreningen är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningens syfte är att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd i den dagliga politiken i Riksdagen. Det ska ske genom att föreningens verksamhet ska vara så utformad att väljarna dagligen ska kunna registrera hur de vill rösta i kommande val, varvid det också dagligen framgår hur Riksdagens sammansättning kommer att se ut efter kommande val. Den ambitionen gäller från och med nu och alla kommande mandatperioder, så länge Sverige är en demokrati som tillåter föreningens ändamål och verksamhet.

§ 3 Grunderna för verksamheten

Föreningen kommer att som dotterorganisation vara den administrativa och verkställande delen i en koncern, som har en stiftelse med namnet ”Stiftelsen, Nix to the Six” som moder. Stiftelsens syfte är att genom uppsikt säkra att föreningen uppfyller sitt ändamål och utför sin verksamhet på lämpligt sätt. Stiftelsens syfte är även att årligen finansiera föreningens verksamhet och därigenom säkra dess fortlevnad. Så snart Stiftelsen är stiftad ska ett avtal upprättas mellan Stiftelsen och Föreningen. Föreningen har att vara stiftare när ett stiftelsekapital har insamlats på minst 2 miljoner kronor.

§ 4 Föreningens styrelse, säte och sammansättning

För föreningen ska det finnas en styrelse med säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sju ledamöter och högst två suppleanter.

§ 5 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Medlemskapet träder i kraft så snart medlemsavgift har betalats. Medlem som uppträder illojalt eller på annat sätt motarbetar föreningens intressen kan uteslutas genom styrelsebeslut med enkel majoritet. Medlem som inte betalar medlemsavgift efter en påminnelse utöver medlemsbrev gällande inbetalningen av medlemsavgiften anses kommande verksamhetsår inte längre vara medlem i föreningen.

§ 6 Medlemsavgifter

Medlem betalar den medlemsavgift som årligen fastställs av ordinarie stämma. Medlemsavgiften får inte sättas lägre än 500 kronor per år. (Detta minsta belopp knyts till inflationsindex från och med 1 januari 2020 och utjämnas till jämna tiotals kronor.)

§ 7 Styrelse

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämma ska minst hälften av ledamöterna väljas på två år. Övriga ledamöter ska väljas på ett år. Föreningsstämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 8 Styrelsens beslutsförhet, kallelse och protokoll

Styrelsen är beslutför när minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som får flest röster. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde bör ske minst fem dagar före sammanträdet.

Protokoll ska föras med löpande paragrafnummer över åren över de ärenden där styrelsen har fattat beslut. Protokollet ska innehålla datum, deltagande styrelseledamöter och suppleanter, en kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokoll ska ojusterat tillsändas styrelseledamöterna inom tre dagar efter ett styrelsemöte och ska genomgås och justeras av tjänstgörande ordförande som första punkt på nästkommande styrelsemöte.

§ 9 Verksamhetsår och revision

Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december. Första verksamhetsåret kan vara längre eller kortare.

Styrelsens förvaltning granskas av revisorer som årsmötet utser. Styrelsen ska senast tre veckor före ordinarie stämma ställa nödvändiga handlingar till revisorns förfogande för granskning. Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast en vecka före ordinarie stämma för att därefter föreläggas ordinarie stämma

§ 10 Styrelsens förvaltning

Styrelsen ska:

1. förvalta föreningens tillgångar
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. föra förteckning över föreningens medlemmar och ta in medlemsavgifter
4. avge årligen till ordinarie föreningsstämma förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5. se till att allmänheten dagligen genom en webbplats kan följa hur mandatfördelningen förändras mellan partierna i det kommande valet jämfört det senaste valet
6. sköta om föreningens alla övriga

§ 11 Revision

På ordinarie föreningsstämma väljs varje år två revisorer och två suppleanter för ett år.

§ 12 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa en extra stämma när den anser att det behövs. I fråga om medlemmars rätt att begära en extra stämma gäller att sådan ska ske om det påkallas av en tredjedel av medlemmarna och att minst ett angivet ärende ska behandlas. I detta fall har styrelsen att inom en vecka kalla till extrastämma.

Sju dagar före ordinarie stämma ska en förvaltningsberättelse med ekonomisk rapport och en revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden finnas tillgänglig och dessa ska skickas ut till medlemmar som har e-post och presenteras på ordinarie stämma.

Styrelsen kallar per e-post till ordinarie stämma. Kallelsen ska vara medlemmarna tillhanda tre veckor före ordinarie stämma och minst sju dagar före extra stämma.

Förslag till dagordning och övriga nödvändiga handlingar skickas med som bilagor i e-postmeddelandet och anslås på föreningens webbplats.

För att få motion behandlad vid ordinarie stämma ska medlem per e-post lämna motionen till styrelsen före 15 januari.

Varje medlem har en röst.

All röstning sker öppet om inte mötet för visst fall bestämmer att omröstning ska göras sluten.

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, dock inte vid personval då lotten avgör.

Vid personval ska det vara sluten omröstning, om någon begär det.

§ 13 Dagordning vid föreningsstämma

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande
2. Prövning att stämman kallats enligt stadgarna
3. Förteckning över närvarande medlemmar
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av ordförande för stämman
6. Val av sekreterare för stämman
7. Val av två justerare, tillika rösträknare
8. Fastställande av dagordning
9. Styrelsens och revisorernas berättelser
10. Stiftelsen, Nix to the Six;s uppsiktsberättelse (när stiftelsen finns)*
11. Ansvarsfrihet för styrelsen
12. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
13. Ersättning till styrelsen och revisorerna
14. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
15. Beslut om medlemsavgift för verksamhetsåret
16. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
17. Val av revisorer och suppleanter
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor
20. Meddelande om hur protokollet från stämman hålls tillgänglig
21. Stämman avslutas

Vid extra stämma ska ärenden enligt punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 20 och 21 behandlas.

§ 14 Protokolljustering och tillgänglighållande

Protokollet från stämma ska justeras och hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämma.

§ 15 Valberedning

Styrelse- och revisorsval ska förberedas av en valberedning om högst tre personer, utsedda av stämman för ett år i taget. Valberedningen avger sitt förslag i tid så att det kan delges medlemmarna i kallelsen till stämman.

§ 16 Regler för ändring av stadgarna

I det fall föreningen är dotter till en Stiftelse, som har uppsikt över föreningen kan beslut om ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösande fattas av två på varandra följande stämmor med minst en månads mellanrum. En av dem ska vara en ordinarie stämma. För giltighet av sådant beslut krävs enkel majoritet av närvarande medlemmar.

I det fall föreningen ännu inte är dotter till en stiftelse, som är moder till föreningen utan föreningen fortfarande verkar som stiftare föreligger två fall. Om syftet med en stadgeändring är en anpassning till en koncernbildning där stiftelsen ska vara moder krävs en och endast en stämma för stadgeändring. För giltighet av sådant beslut krävs enkel majoritet av närvarande medlemmar. I annat fall gäller reglerna i första stycket i denna paragraf.

Dessa stadgar har antagits på konstituerande stämma i Stockholm på angivet datum.

Hans Jensevik
Ordförande för konstituerande stämma

* I Stiftelsens Uppsiktsberättelse klargör stiftelsen sin bedömning i vad mån föreningen uppfyller ändamålet och grunderna för sin verksamhet. Stiftelsens sanktion om så inte skulle vara fallet är att hålla inne hela eller delar av den finansiering som är möjlig att bidra med i form av den årliga avkastningen på stiftelsekapitalet. Detta bör stämman höra innan beslutet om ansvarsfrihet.

 

pdfStadgar_för_Nix_to_the_six_antagna_2019-11-18.pdf