QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

En viktig del av Nix to the Six' förhållningssätt inför valet är att välja metoder och arbetssätt som:

  1. Är etablerade och inte kan angripas av motståndare och skrämma bort våra väljare.
  2. Är nydanande, bryter traditionella mönster och är aggressiva nog för att väcka väljarnas nyfikenhet och intresse och nå snabba resultat, som är tydliga för alla.
  3. Erbjuder väljarna nya intressanta möjligheter att dagligen delta i politiken och inte bara en gång vart fjärde år. Folkviljan ska dagligen få genomslag i riksdagen.

Förebilden för Nix to the Six är hur näringslivet organiserar sin verksamhet. Det gäller genomgående.

Förlagan för den VRM (Voter Relationship Management) som utvecklats i Nix to the Six-regi är hämtad från det privata näringslivet och hur de organiserar sig. VRM har företagsvärldens CRM som förebild, dvs Customers Relationship Management. Det är hur företag genom nätbaserad administration hanterar sina kundrelationer på ett effektivt sätt. Nu har Nix to the Six en motsvarande administrativ verktygslåda för nya partiledningar. Arbetstiden för att behöva administrera ett parti ska krympas till ett minimum och tiden för att göra politik till ett maximum för alla inom ett parti och speciellt för partiledningen.

Nix to the Six inför nu koncerntänkande på partinivå. Nix to the Six har inte tid med diskussioner om lagligheten av en valsamverkan av den typ som hittills ägt rum i Sverige där flera partier samverkar. Det kan kringgås. 

Koncerner jobbar med begreppen moderbolag och dotterbolag. Moderbolaget sköter enligt ett koncernavtal samarbete och samverkan mellan alla koncernens dotterbolag. Samverkan mellan Nix to the Six, som är partimodern och alla fokuspartier, som är partidöttrarna kommer att ske på avtalsbasis med ett koncernavtal som förebild. Det är något som hanteras helt partiinternt. Det kan externa ha synpunkter på men det är från utomstående oangripbart. Dit ska vi! 

Detta innebär att Nix to the Six registreras hos Valmyndigheten och får statusen som ett vanligt parti bland andra vanliga partier i valet den 11 september 2022. 

Då är frågan hur den interna relationen mellan alla fokuspartier ska regleras i avtal. Det är beroende av alla de funktioner eller möjligheter som VRM kan erbjuda varje fokusparti och hur de gemensamma ansträngningarna ska avläsas objektivt och nyttjas rättvist.

Relationen Nix to the Six och övriga partier i riksdagen har det så kallade trepartsföretagets fördelar att två slår den tredje i varje beslutsläge i en styrelse. Det finns två block i riksdagen, ett vänster och ett höger som kämpar om makten. Nu kommer ett tredje ”block” in som innehåller mandat från alla fokuspartier i rättvis ordning och agerar under namnet Nix to the Six.

På bilden ovan till vänster finns det teoretiska idealläget i ett trepartsläge där Nix to the Six med stor styrka blir den utslagsgivande faktorn i varje ärende där de två övriga blocken inte är överens. Bilden till höger visar det läge där Nix to the Six' ansträngningar får minimalt genomslag, men det gäller i så fall också ett av blocken.

Bilden i mitten vill visa att även en mindre stark trepart, som Nix to the Six sannolikt kommer att inta kan ha avgörandet i sin hand i blockskiljande frågor eller spela den roll som Miljöpartiet på ett destruktivt sätt haft i snart fyra mandatperioder, till skillnad från framtidsvisionen hos Nix to the Six.

Slutsatsen är att lägena i bilderna till vänster och höger är så osannolika att de saknar intresse medan det i mitten är mest sannolikt och motiverar detta projekts ansträngning. Det VRM som Nix to the Six erbjuder innehåller de tre funktionerna medlemsregister, proteströstning och partiets regering. Senare tillkommer en fjärde som är en partiintern omröstningsfunktion. Dessa är fyra obligatoriska funktioner på ett fokuspartis webbplats. Ett parti kan ansluta sig som har en färdig webbplats men Nix to the Six har även embryon till webbplatser på sin portal som ett nybildat fokusparti kan ta i anspråk och snabbt få en webbplats med alla basfunktioner.

Ett fokusparti är således inte ett parti i samma mening som traditionella partier i riksdagen och ska inte söka godkännande eller vara godkänd av Valmyndigheten som ett parti. Det går inte att medverka i två lösningar i val varför det är ett krav att ett fokusparti i samverkan under Nix to the Six inte är ett parti godkänt av Valmyndigheten. Ett fokusparti ingår ett bindande avtal med Nix to the Six som är lika för alla fokuspartier och har rättsverkningar som avtal enligt svensk lag. 

Detta avtal kommer att reglera användningen av de tre funktionerna som nämns ovan. De får stor betydelse under tiden fram till valet 11 september 2022 och även den fjärde funktionen som är den interna valfunktion som är nödvändig för riksdagsarbetet efter valet 2022. 

Efter fyra mandatperioder med The Six, dvs alla partier utom V och SD vid makten, finns ett växande antal väl kända problem i landet som måste kortsiktigt hanteras bättre och långsiktigt få sina korrekta lösningar. Erfarenheten är att dessa problem inte löses av de traditionella partierna som är diversehandlare i alla politiska ärenden som finns. De är så splittrade att de inte lyckas med något. Det saknas dessutom vilja och handlingskraft. 

Det behövs därför fokuspartier som tar sig an en viktig fråga var som sin hjärtefråga och där det klart framgår att man gör det och inte är splittrade i många andra frågor. Ett fokuspartis ansträngningar syns tydligt genom att det går att svara ja eller nej på frågan om de driver sin hjärtefråga framåt - om de lyckas eller inte. Ett fokusparti har max tre frågor och helst bara en. Har man fler än en så är kravet att de har en klar samband mellan varandra. 

Ingen köper ett fokusparti rakt av, men det är mer än så. Det erbjuder väljarna genom medlemskap i partiet en daglig möjlighet att realisera folkstyret direkt i riksdagen. En medlem i ett fokusparti bestämmer genom den interna omröstningsfunktionen, som finns ständigt tillgänglig på fokuspartiets webbplats, hur partiets riksdagsmän ska rösta i viktiga frågor. Det gäller frågor som ligger vid sidan av partiets fokusfråga. 

Här finns en viktig aspekt till och det är att balansera lobbymakten i riksdagen genom gemene mans medlemskap och möjligheter att dagligen påverka hur riksdagen röstar. Det gäller främst Muslimska brödraskapet och det internationella finanskapitalet som infiltrerat The Six i årtionden. Dessa två starka lobbygrupper finns i riksdagen varje dag medan väljarna röstar bara en gång vart fjärde år. Denna obalans innebär i praktiken att så snart valet är över kopplar The Six bort väljarna och även glömmer vad de lovat dem. 

Vad folket vill och vad som beslutas i riksdagen divergerar alltmer. Det är genom dessa två lobbygruppers inflytande som Sverige destabiliserats under årtionden. Muslimska brödraskapet och det internationella finanskapitalet ser till att riksdagen har en överdrivet vänlig attityd till invandrargrupperna och det har blivit en bias i beslutsfattandet som alltmer gör den svenska urbefolkningen till andra klassens medborgare i sitt eget land. 

Låt oss gå till nästa lägre nivå, de fyra funktionerna som finns i huvudet på startsidan för ett fokuspartis webbplats. Det finns fler funktioner och det kan se ut så här:

Fokusparti startsida

Till höger finns funktioner som fokuspartiet själv valt men också de fyra obligatoriska:

  1. Medlemmar – är det medlemsregister där ett partis medlemmar själva anmäler sig och även avregistrerar sig, betalar medlemsavgifter, anger vilken av tre medlemsnivåer man vill medverka på i partiet, adressuppgifter, kommun man bor i, etc. Till detta register finns för partiledningen en kraftfull e-postutskicksfunktion.
  2. Omröstning – är den interna omröstningsfunktionen som frågar medlemmarna i ett fokuspartiet hur dess riksdagsmän ska rösta i riksdagen i viktiga ärenden som ligger vid sidan av partiets hjärtefråga. Det är den funktion som genom dagligt folkstyre ska balansera bort lobbygruppernas stora inflytande i riksdagen så destabiliseringen av landet upphör. Detta är en aggressiv  demokratisk innovation för att rädda landet, som borde förstås och uppskattas av väljarna.
  3. Vallokal – är proteströstningsfunktionen, som har en folkbildande uppgift. En person som är missnöjd med The Six styre och är nyfiken på vad fokuspartierna har att erbjuda måste för att komma vidare proteströsta. Denne ska ”göra om” sitt val 2018 och avregistrerar det parti man röstade på då. Därefter väljer man det fokusparti man avser att rösta på 2022. Det senare valet kan  ändras när man vill. Syftet är att träna en väljare på att begå det svek, som är demokratins livsnerv. Att som väljare svika det parti som svikit. Det är en träning i att utkräva ansvar, det som inte sker idag. Ett aggressivt sätt att få väljare att rösta på sitt fokusparti även inne i vallokalen 2022.
  4. Vår regering – av ministrarna i Sveriges regering är tolv departementschefer. Den högsta av de tre medlemsnivåer i ett fokusparti är ”Kandiderande medlem”. För att bli det krävs partiledningens godkännande. Bland dessa väljer partiets medlemmar de tolv ministrar som är partiets kandidater till regeringen och departementschefer. Detta är ett aggressivt nytt sätt att påvisa att partiet har kompetenta kandidater som kan mäta sig med befintliga ministrar.

Punkterna 3 och 4 behöver förtydliganden.

Det bör observeras att alla som har rösträtt i valet 2022 får deltaga i proteströstningen. Man behöver inte efter proteströstningen gå vidare och bli medlem i något av fokuspartierna. Men det förutsätts att man i valet 2022 gör det partibyte som man har registrerat sig för.

Resultatet av proteströstningen presenteras på två ställen i diagram, dels på respektive fokuspartis startsida, dels på Nix to the Six-portalens startsida. På varje fokuspartis webbplats finns ett diagram med staplar som visar vilka partier som förlorar väljare 2018 och en stapel med fokuspartiets förvärvade röster. Detta diagram kan skiftas så att det visar antalet mandat som övergår från de etablerade partierna till detta fokusparti. 

Ett motsvarande diagram finns på Nix to the Six-portalens startsida och är summan av alla fokuspartiers proteströstningar. Det är här som alla värden finns som gör att mandaten i riksdagen som Nix to the Six får kan räknas ut och därefter även fördelas rättvist mellan fokuspartierna. Det sker enligt samma matematiska metod som mandaten fördelas i ett val till riksdagen mellan deltagande partier. Metoden är väl dokumenterad och kallas ”den jämkande uddatalsmetoden”. 

Det intressanta är att det sker i realtid. När en proteströstning sker hos något fokusparti räknas allt om. Så här ser ett diagram ut och det är hämtat från den systemering som ska ligga till grund för en marginell förändring av den proteströstning som redan finns på Nix to the Six-webbplatsen.

Diagram

Som du ser ska bara tre förändringar göras i det diagram som redan finns. Här visar diagrammet mandaten men en tryckknapp finns som kan ta fram röstetalen. Du kan gå in på www.nixtothesix.se och se hur det ser ut. 

Detta är konkret och inte svårt att förstå för gemene man. Detta måste vara ett utmanade för att inte säga ett uppfordrande diagram för alla som tillhör kategorin missnöjda väljare. Men det finns mer intressant information  resultatet av proteströstningen ska presenteras på en valsedel till riksdagsvalet på valdagen. Även den valsedeln finns jämte diagrammet på Nix to the Six-portalens startsida och förändras i realtid enligt vad som händer i proteströstningen. 

Valsedeln till riksdagen ser ut som nedan och en sådan finns på Nix to the Six-portalens startsida vid sidan om diagrammet som visar det totala resultatet. I stället för namn som på den valsedel som kommer att användas i valet 2022 finns på denna valsedel namnen på de fokuspartier som disponerar olika platser. Givetvis ändras denna valsedel också i realtid efterhand som proteströstning sker.

Rostsedel

Det innebär också att Nix to the Six trycker sina valsedlar med namn själva så sent det går för att få en så rättvis fördelning av namnen på valsedeln som det går. Bekosta valsedeln får alla nya partier göra. Mer om ekonomin senare. Nu till länken upptill till vänster ”Vår regering".

Regering

Ovan ser du hur ett fokuspartis förslag till ministerlista ser ut. Även den ska på ett aggressivt sätt väcka uppmärksamhet och påminna väljarna om att det går att hitta många uppsättningar ministrar som kan konkurrera med de befintliga och att med nya partier finns nya ministrar. 

Därmed är den politiska delen av VRM presenterad och det är ett koncept för fokuspartier i en koncernliknande valsamverkan. Så till säkerheten och ekonomin. 

För de etablerade partierna finns partistöd, vilket inte borde vara tillåtet, eftersom partierna ska vara folkrörelser i en demokrati. Även valskostnader för tryck och distribution av valsedlar bekostar Valmyndigheten för etablerade partier.

Detta utgör effektiva hinder för nya partier vid sidan av all administration som VRM klarar av. Men VRM hjälper även till med finansieringen om fokuspartierna utvecklas och bedrivs som folkrörelser, vilketNix to the Six gjort och finansierat bygget av VRM. 

Allt tillträde till VRM sker genom identifiering med Mobilt Bank-ID. Det är banksäkerhet som gäller. Det innebär en obetydlig begränsning av deltagarantalet, men säkerheten kräver att inga ”bakdörrar” finns till systemets databaser. 

Väl inne blir VRM ett politiskt ”snabbköp” och besökaren en aktör som betalar med Swish. Varje åtgärd i VRM ses som en transaktion och kostar minst 5 kronor. Banken tar minst 2 kronor för varje Swish-transaktion och Nix to the Six fakturerar 1 krona för denna tjänst vilket skulle ge fokuspartiet nästan 2 kronor netto. Men varje fokusparti kan själv bestämma avgifterna för Swish-transaktionerna för sitt fokusparti. Även medlemsavgiftens nivå bestämmer varje fokusparti och det finns även ett fält för gåvor innan summan för Swish anges. 

Ännu finns ingen budget för projektet men principen och vår erfarenhet i Nix to the Six är att stora volymer av transaktioner och låga avgifter parat med möjligheterna att ge bidrag ger hyfsat med intäkter. 

Varje transaktion på en fokuspartis VRM har en räknare och varje månad faktureras varje fokusparti motsvarande 1 krona per transaktion. Detta bygger hittills på en mycket ungefärlig kalkyl och det ska finnas en bättre när tiden för avtalsteckning blir aktuell. 

Det bör nämnas att Nix to the Six skriver enbart avtal med en korrekt bildad ideell förening med partiets namn som firma och med organisationsnummer. Det kan ta mer än en månad att få erforderliga  företagskonton och ett Swish handelskonto innan avtal med Nix to the Six kan skrivas. 

Tidplanen är att partiet Nix to the Six registreras och godkänns av Valmyndigheten senast den 28 februari 2022.

Sista dag för partier att anmäla deltagande i val till Valmyndigheten och förmodligen att leverera underlag till förbeställt och godkänt tryckeri för tryck och distribution av valsedlar till partiernas arbetsgrupper i 290 kommuner är 12 augusti 2022

VRM registrerar medlemmarnas kommuntillhörighet och det anges vid registreringen om en medlem är villig att aktivt jobba för sitt fokusparti. Fokuspartierna i varje kommun blir centralt samordnade och samarbetar lokalt under utsedda ansvariga om vallokalsbevakningen.

pdfLadda hem texten som PDF.