QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Handlingar inför årsmötet 2021-05-11:

 • Förvaltningsberättelse
 • Revisionsrapport (pdf-länk längst ner).

 

Förvaltningsberättelse - verksamheten

Nix to the Six (802527-3304) är en ideell förening som syftar till att effektivisera de demokratiska institutionerna i Sverige så att folkviljan får större tyngd. Per 2020-12-31 har föreningen har 290 medlemmar, driver en Facebookgrupp med cirka 3 600 personer, producerar videor, deltar i debatter, offentliga samtal och utfrågningar, publicerar pressmeddelanden och skriver blogginlägg också för publicering på andra ställen än den egna webbplatsen.

Styrelsen har bestått av Hans Jensevik ordförande, Rolf Oward protokollförare och Lennart Matikainen. Leif Erixell har varit styrelsesuppleant Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten.

Viktiga händelser har varit dels en upphandling av grafisk design inklusive webbplats för folkrörelsen, dels ytterligare tre upphandlingar för att i takt med att medel influtit inköpt två vallokaler på föreningens webbplats: En Vallokal (Riksdagen) som publicerades den 18 september 2020, och en Vallokal för Folkets regering som publicerades den 7 januari 2021. Det är också väl känt att folkrörelsen haft fredagsmys med Swish nästan varje fredag.

Intäkterna består av medlemsavgifter och gåvor. Kostnaderna under bokföringsåret utgjordes till största delen av kostnader för utveckling av en på föreningens webbplats fullt funktionell Vallokal med banksäkerhet och en omröstningsfunktion för val av Folkets regering, också den med banksäkerhet.

Räkenskapsåret omfattar 2019-12-13 - 2020-12-31

Ekonomi

Rörelseintäkter:                     371 199

Rörelsekostnader:                  355 403

Årets resultat:                          15 797

Resultatdisposition

Balanserat resultat:                          0

Årets resultat:                          15 797

Styrelsens förslag till disposition

Balanseras i ny räkning:          15 797

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.


Här är Revisionsrapport för 2020.


Datum: Tisdagen den 8 mars 2022, ett Zoom-möte, 19.00.

Plats: Zoom-möte vid dator (eller motsvarande).

1. Stämman öppnas av styrelsens ordförande Hans Jensevik hälsade alla välkomna                                                                   

2. Prövning att mötet kallats enligt stadgarna Kallelsen som utsändes för drygt tre veckor sedan godkändes

3. Förteckning över närvarande medlemmar tillika röstlängd   

 • Anders Nyström
 • Annette Johnston Jarmyr
 • Ewa Törnqvist
 • Gudrun Lidfalk
 • Hans Jensevik
 • Kersti Hisved
 • Lars Bernhoff
 • Lars Bertil Rystrand
 • Rolf  Oward
 • Stefan Fahlander
 • Tomas Persson
 • Åke Lidfalk

4. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes

5. Val av ordförande för stämman Beslut: Hans Jensevik

6. Val av sekreterare för stämman Beslut: Rolf Oward

7. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Beslut: Stefan Fahlander och Tomas Persson

8. Fastställande av dagordning Beslut: Utsänd dagordning godkändes

9. Styrelsens och revisorernas berättelser

    Förvaltningsberättelsen för 2021 föredrogs av Hans Jensevik.

    Revisionsberättelsen för 2021 föredrogs av Stefan Fahlander

    Ordet lämnades fritt av ordföranden – ingen invändning anfördes

10. Ansvarsfrihet för styrelsen Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ingen däremot. Därmed godkändes Förvaltningsberättelsen med den ekonomiska redovisningen och dispositionen av resultatet i ny räkning.                                            

11. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar (inlämnade före 15 januari 2022) Inget förekom

12. Ersättning till styrelse och revisorer (inga arvoden föreslås) Beslut: Inga arvoden anslogs

13. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget  Beslut: Föreslagen verksamhetsplan med VRM-systemet som strategi och Nix to the Six som politiskt parti med tillhörande budget godkändes

14. Medlemsavgift för verksamhetsåret 2022 (lägst 500 kronor, därefter indexjusterat)  Beslut: 500 kronor

15.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter (3 till 7 i styrelsen och max 2 suppleanter) Beslut: Styrelsen utvidgas från 5 till 7 ledamöter.

Ledamöter: Hans Jensevik (omval), Rolf Oward (omval), Lennart Matikainen, Stefan Torssell och Gunilla Edelstam har ett år kvar på sitt mandat, Åke Thunström (2 år) och Lars Bernhoff  (1 år) – samtliga ordinarie och som suppleant Annette Johnston Jarmyr (omval).

16. Val av revisor och revisorssuppleant Beslutades att välja: Stefan Fahlander (ordinarie) och Tomas Persson (suppleant

17. Val av valberedning Beslut: Hans Jensevik och Rolf Oward får utgöra valberedning intill nästa årsmöte.

18. Övriga frågor Inga förekom

19. Meddelande om hur protokollet från stämman hålls tillgängligt Protokollet görs tillgängligt genom länk till dokumentdelen på Nix to the Six-webbplatsen.                      

20. Stämman avslutas Ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet       Justeras

Rolf Oward            Stefan Fahlander          Tomas Persson

pdfProtokoll-stämma-2022-03-08.pdf