QR-kod

STÖD NIX TO THE SIX

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Mikro- och månadsdonationer med MediaLinq

Stiftelsen Nix to the Six – också en forskningsstiftelse i vardande

I den ideella föreningen Nix to the Six ursprungliga stadgar (nu gällande) tredje paragraf står följande: ”Föreningen kommer att som dotterorganisation vara den administrativa och verkställande delen i en koncern, som har en stiftelse med namnet ”Stiftelsen, Nix to the six” som moder. Stiftelsens syfte är att genom uppsikt säkra att föreningen uppfyller sitt ändamål och utför sin verksamhet på lämpligt sätt. Stiftelsens syfte är även att årligen finansiera föreningens verksamhet och därigenom säkra dess fortlevnad. Så snart Stiftelsen är stiftad ska ett avtal upprättas mellan Stiftelsen och Föreningen. Föreningen har att vara stiftare när ett stiftelsekapital har insamlats på minst 2 miljoner kronor.”

Projektet Nix to the Six är ingen engångsföreteelse för perioden fram till valet 2022. Det är ett långsiktigt projekt. Ambitionerna är två, nämligen att ge Sverige en författning enligt den modell som är gängse i de västliga demokratierna och att det är folket som ska ge politikerna författningen.

Sverige har idag en författning som i stora delar bygger på en marxist-leninistisk syn där stor makt finns samlad hos statsministern och regeringen. Detta behöver inte innebära att makten utmynnar i resultatpolitik utan kan under långa perioder vara, som nu, låst i prat- och plakatpolitik.

Vad är det då Sverige saknar som normalt finns i den västerländska konstitutionella modellen? Det är främst sex viktiga funktioner, som avskiljs vid ett marxist-leninistiskt synsätt:

  • För det första saknas författningsdomstol. Synen är att politiken inte ska vara underordnad någon som helst juridik.
  • För det andra saknas maktdelning. Sverige har en enda kammare och inte ett flerkammarsystem, som på ett bättre sätt skulle balansera mellan olika tunga intressen i landet.
  • För det tredje sker inte förändringar av författningen genom beslutande folkomröstningar, vilket innebär att folket undanhålls kunskap om politikens regler. Konsekvenserna blir författningar som inte skyddar folket från politiska övergrepp utan mer kontrollerar folket åt politikerna.
  • För det fjärde finns en minoritetsregel, som säger att en regering bara behöver tolereras av riksdagen. Det innebär att små partier får en oproportionerligt stor makt och viktiga frågor enligt valutslag förblir liggande, medan småpartiernas mer perifera intressen fyller dagordningarna.
  • För det femte finansierar partierna sina utgifter genom partistöd, dvs beviljar sig skattemedel. Det innebär att väljarna får svaga röster genom att partiorganisationerna förtvinar.
  • För det sjätte ska Äganderätten skrivas in i Regeringsformen enligt de principer som gäller i en konstitutionell västerländsk demokrati.

Stiftelsen ska sammanfattningsvis också fungera som en forskningsstiftelse med två ändamål:

  • För det första: Ta fram några nya förslag på konstitutionella författningar som efter demokratiska diskussioner underställs svenska folket för fastställelse i beslutande folkomröstning och vid behov föreslå förändringar som också underställs folket i beslutande folkomröstning.
  • För det andra genom webbplatsen ”Nix to the Six” förmedla folkets kontinuerliga syn på hur effektivt de anser att de folkvalda fullföljer sina uppgifter med hänsyn tagen till gällande valutslag och författning.

Avslutningsvis skulle med detta även Sverige få folkstyre – av folket, genom folket, för folket, 230 år efter franska revolutionen 1789 då ett styre av ”guds nåde” sattes ifråga. Sverige bör ställa sig motsvarande fråga när det gäller vårt tunga marxist-leninistiska tankegods i reglerna för politiken.

Till sist kan en ideell förening inte vara dotter till en stiftelse och hur den slutliga organisationen danas får bli en fråga i samband med att stiftelsen stiftas. De nu gällande stadgarna kommer därför att anpassas.